لیست قیمت محصولات سیم و کابل سیمکانور - مرداد 1402

تصویرنام محصولدسته بندیقیمت جزئیات
سیمکانور تولید کننده انواع سیم و کابل
سیم افشان 1x1

سیم افشان | قیمت ،خریدعمده سیم افشان از کارخانه

448,560 تومان
سیم افشان 1.5x1

سیم افشان | قیمت ،خریدعمده سیم افشان از کارخانه

693,200 تومان
سیم افشان 10x1

سیم افشان | قیمت ،خریدعمده سیم افشان از کارخانه

4,654,000 تومان
سیمکانور تولید کننده انواع سیم و کابل
سیم افشان 2.5x1

سیم افشان | قیمت ،خریدعمده سیم افشان از کارخانه

1,077,360 تومان
سیمکانور تولید کننده انواع سیم و کابل
سیم افشان 4x1

سیم افشان | قیمت ،خریدعمده سیم افشان از کارخانه

1,769,200 تومان
سیمکانور تولید کننده انواع سیم و کابل
سیم افشان 6x1

سیم افشان | قیمت ،خریدعمده سیم افشان از کارخانه

2,654,400 تومان
سیم نایلون 1x2

سیم نایلون | قیمت و خرید عمده سیم نایلون از کارخانه

943,920 تومان
سیم نایلون 0.5x2

سیم نایلون | قیمت و خرید عمده سیم نایلون از کارخانه

576,000 تومان
سیم نایلون 0.75x2

سیم نایلون | قیمت و خرید عمده سیم نایلون از کارخانه

800,000 تومان
سیمکانور تولید کننده انواع سیم و کابل
سیم نایلون 1.5x2

سیم نایلون | قیمت و خرید عمده سیم نایلون از کارخانه

1,391,040 تومان
سیمکانور تولید کننده انواع سیم و کابل
سیم نایلون 2.5x2

سیم نایلون | قیمت و خرید عمده سیم نایلون از کارخانه

2,214,080 تومان
کابل آنتن مغز مسی

کابل آنتن | خرید عمده کابل آنتن با بهترین کیفیت و قیمت

547,200 تومان
سیمکانور تولید کننده انواع سیم و کابل
کابل آنتن C4.5 - CCA

کابل آنتن | خرید عمده کابل آنتن با بهترین کیفیت و قیمت

364,000 تومان
سیمکانور تولید کننده انواع سیم و کابل
کابل افشان 0.75×2

کابل افشان | قیمت و خرید عمده کابل افشان از کارخانه

تومان
سیمکانور تولید کننده انواع سیم و کابل
کابل افشان 1.5×2

کابل افشان | قیمت و خرید عمده کابل افشان از کارخانه

1,550,880 تومان
کابل افشان 1.5×3

کابل افشان | قیمت و خرید عمده کابل افشان از کارخانه

2,422,800 تومان
سیمکانور تولید کننده انواع سیم و کابل
کابل افشان 1.5×4

کابل افشان | قیمت و خرید عمده کابل افشان از کارخانه

3,230,560 تومان
سیمکانور تولید کننده انواع سیم و کابل
کابل افشان 1.5×5

کابل افشان | قیمت و خرید عمده کابل افشان از کارخانه

4,096,000 تومان
سیمکانور تولید کننده انواع سیم و کابل
کابل افشان 1×2

کابل افشان | قیمت و خرید عمده کابل افشان از کارخانه

1,125,280 تومان
سیمکانور تولید کننده انواع سیم و کابل
کابل افشان 2.5×2

کابل افشان | قیمت و خرید عمده کابل افشان از کارخانه

2,559,760 تومان
کابل افشان 2.5×3

کابل افشان | قیمت و خرید عمده کابل افشان از کارخانه

3,793,600 تومان
سیمکانور تولید کننده انواع سیم و کابل
کابل افشان 2.5×4

کابل افشان | قیمت و خرید عمده کابل افشان از کارخانه

4,904,080 تومان
سیمکانور تولید کننده انواع سیم و کابل
کابل افشان 4×2

کابل افشان | قیمت و خرید عمده کابل افشان از کارخانه

4,144,400 تومان
کابل افشان 4×3

کابل افشان | قیمت و خرید عمده کابل افشان از کارخانه

5,970,640 تومان
سیمکانور تولید کننده انواع سیم و کابل
کابل افشان 4×4

کابل افشان | قیمت و خرید عمده کابل افشان از کارخانه

7,922,240 تومان
کابل افشان 6×4

کابل افشان | قیمت و خرید عمده کابل افشان از کارخانه

11,767,120 تومان
کابل افشان 4×5

کابل افشان | قیمت و خرید عمده کابل افشان از کارخانه

9,910,640 تومان
سیمکانور تولید کننده انواع سیم و کابل
کابل افشان 6×2

کابل افشان | قیمت و خرید عمده کابل افشان از کارخانه

5,957,360 تومان
سیمکانور تولید کننده انواع سیم و کابل
کابل افشان 6×3

کابل افشان | قیمت و خرید عمده کابل افشان از کارخانه

8,782,080 تومان
کابل افشان 6×5

کابل افشان | قیمت و خرید عمده کابل افشان از کارخانه

14,578,800 تومان
سیمکانور تولید کننده انواع سیم و کابل
کابل زوجی 2 زوج فویلدار 060

کابل زوجی | قیمت و خرید عمده کابل زوجی از کارخانه

2,856 تومان
سیمکانور تولید کننده انواع سیم و کابل
کابل زوجی 4 زوج فویلدار 060

کابل زوجی | قیمت و خرید عمده کابل زوجی از کارخانه

4,928 تومان
سیمکانور تولید کننده انواع سیم و کابل
کابل زوجی 6 زوج فویلدار 060

کابل زوجی | قیمت و خرید عمده کابل زوجی از کارخانه

6,856 تومان
کابل کولری 1x4

کابل افشان | قیمت و خرید عمده کابل افشان از کارخانه

1,486,560 تومان
کابل کولری 1x5

کابل افشان | قیمت و خرید عمده کابل افشان از کارخانه

2,090,400 تومان

کابل افشان